Tính năng nổi bật

Quản lý nhân sự

 • Quản lý khối, phòng ban, chức danh
 • Quản lý các nghiệp vụ nhân sự
 • Quan lý thông tin nhân viên và HĐLĐ
 • Quản lý định biên và chi phí nhân viên
 • Hệ thống tài liệu và chính sách HRM

Quản lý và đánh giá hiệu suất công việc

 • Thiết lập hệ thống Thư viên KPI
 • Đăng ký & Giao KPI
 • Theo dõi, Kiểm soát thực hiện KPI
 • Đánh giá KPI định kỳ
 • Quản lý năng suất và báo cáo KPI

Quản lý Lương thưởng và đãi ngộ

 • Thiết lập cấu trúc và bảng tính lương
 • Quản lý thời gian làm việc (chấm công)
 • Tính lương, phụ cấp hàng tháng
 • Tính lương, thưởng hiệu suất ( theo KPI)
 • Tổng hợp, Báo cáo

Tự phát triển hệ thống Core HRM

 • Hoạch định chiến lược nhân sự
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức và JD
 • Hoạch định định mức & KH định biên
 • Thiết lập hệ thống Core competency
 • Thiết lập hệ thống BSC&KPI và năng suất

Quản lý BHXH và thuế TNCN

 • Quản lý tăng giảm BHXH
 • Quản lý thu nộp BHXH, sổ, thẻ
 • Quản lý chế độ BHXH nhân viên
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Tổng hợp báo cáo

Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý nhu cầu tuyển dụng
 • Quản lý dữ liệu ứng viên
 • Thư viện bài test, câu hỏi phỏng vấn
 • Quản lý thi tuyển, phỏng vấn
 • Quản lý kết quả tuyển dụng, thử việc

Trang đào tạo E-Learning

 • Thư viên chương trình đào tạo, Video
 • Quản lý lịch và đăng ký đào tạo
 • Thi test trực tuyến
 • Quản lý kết quả và chứng chỉ
 • Khảo sát trực tuyến

Quản lý đào tạo

 • Quản lý nhu cầu và kế hoạch đào tạo
 • Quản lý lịch đào tạo
 • Quản lý giảng viên, học viên
 • Quản lý chi phí đào tạo
 • Báo cáo, đánh giá kết quả đào tạo

Quản lý đánh giá năng lực nhân viên

 • Thiết lập hệ thống phân bậc nhân viên
 • Từ điển năng lực ( Core competence)
 • Đánh giá năng lực online
 • Theo dõi lộ trình phát triển năng lực
 • Báo cáo kết quả đánh giá năng lực
 • Quản lý keyperson

Thuê bao sử dụng phần mềm

Quản trị nhân sự
tổng thể

 • Modul Hệ thống thông tin nhân sự
 • Modul đánh giá nhân sự
 • Modul tuyển dụng
 • Modul đào tạo
 • Modul lương thưởng
 • Modul BHXH, thuế TNCN
LIÊN HỆ

Quản trị và đánh giá
hiệu suất

 • Modul Quản lý KPI khối/phòng ban
 • Thư viên KPI của từng job
 • Quản lý giao KPI cho từng nhân viên
 • Theo dõi, Kiểm soát thực hiện KPI từng nhân viên
 • Đánh giá KPI nhân viên
 • Điều chỉnh KPI
 • Tổng hợp báo cáo hiệu suất
LIÊN HỆ

Quản trị chiến lược
nguồn nhân lực

 • Quản lý chiến lược năng suất
 • Khung năng lực và lộ trình sự nghiệp
 • Từ điển năng lực cốt lõi
 • Đánh giá phân bậc năng lực nhân viên
 • Quản lý quy hoạch và bổ nhiệm
 • Quản lý nhân tài
 • Hoạch định cấu trúc tổ chức
 • Hoạch định định mức, định biên
 • Hoạch định chính sách lương thưởng
 • Hoạch định BSC&KPI
LIÊN HỆ

Khách hàng của VietEZ

“Chúng tôi không còn tin vào Tư vấn nữa vì chúng tôi đã thuê họ đến triển khai hệ thống chính sách trả lương và đánh giá hiệu suất, nhưng họ làm mọi thứ rối tung lên, chúng tôi cứ phải bò ra để làm trong nửa năm trời mà sản phẩm cuối cùng không thể ứng dụng được, lãng phí cả thời gian của doanh nghiệp. Nhưng thật may khi được Chị Lan – Phó tổng giám đốc HNX giới thiệu Công ty Tư vấn VietEz đã làm chúng tôi thay đổi quan điểm đó”.

Xem chi tiết

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó TGĐ VSD

“Chúng tôi đã mong muốn làm hệ thống lương, đánh giá hiệu suất này và đã thuê công ty tư vấn từ 2 năm trước nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Thật trùng hợp khi làm việc với nhóm tư vấn VietEz lại rất đúng với quy định bắt buộc phải làm của Nghị định 50, 51 về trả lương theo chức danh và theo hiệu suất. Hệ thống này đã tuân thủ những nguyên tắc khoa học nhưng vẫn đảm bảo tính hài hòa, phù hợp với đặc thù của HNX, đó là sự thành công của chính sách lương mới này…”

Xem chi tiết

Ông Trần Văn Dũng

Chủ tịch HDQT HNX

Đăng ký dùng thử phần mềm

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.