Tính năng nổi bật

Quản lý nhân sự

 • Quản lý khối, phòng ban, chức danh
 • Quản lý các nghiệp vụ nhân sự
 • Quan lý thông tin nhân viên và HĐLĐ
 • Quản lý định biên và chi phí nhân viên
 • Hệ thống tài liệu và chính sách HRM

Quản lý và đánh giá hiệu suất công việc

 • Thiết lập hệ thống Thư viên KPI
 • Đăng ký & Giao KPI
 • Theo dõi, Kiểm soát thực hiện KPI
 • Đánh giá KPI định kỳ
 • Quản lý năng suất và báo cáo KPI

Quản lý Lương thưởng và đãi ngộ

 • Thiết lập cấu trúc và bảng tính lương
 • Quản lý thời gian làm việc (chấm công)
 • Tính lương, phụ cấp hàng tháng
 • Tính lương, thưởng hiệu suất ( theo KPI)
 • Tổng hợp, Báo cáo

Tự phát triển hệ thống Core HRM

 • Hoạch định chiến lược nhân sự
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức và JD
 • Hoạch định định mức & KH định biên
 • Thiết lập hệ thống Core competency
 • Thiết lập hệ thống BSC&KPI và năng suất

Quản lý BHXH và thuế TNCN

 • Quản lý tăng giảm BHXH
 • Quản lý thu nộp BHXH, sổ, thẻ
 • Quản lý chế độ BHXH nhân viên
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Tổng hợp báo cáo

Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý nhu cầu tuyển dụng
 • Quản lý dữ liệu ứng viên
 • Thư viện bài test, câu hỏi phỏng vấn
 • Quản lý thi tuyển, phỏng vấn
 • Quản lý kết quả tuyển dụng, thử việc

Trang đào tạo E-Learning

 • Thư viên chương trình đào tạo, Video
 • Quản lý lịch và đăng ký đào tạo
 • Thi test trực tuyến
 • Quản lý kết quả và chứng chỉ
 • Khảo sát trực tuyến

Quản lý đào tạo

 • Quản lý nhu cầu và kế hoạch đào tạo
 • Quản lý lịch đào tạo
 • Quản lý giảng viên, học viên
 • Quản lý chi phí đào tạo
 • Báo cáo, đánh giá kết quả đào tạo

Quản lý đánh giá năng lực nhân viên

 • Thiết lập hệ thống phân bậc nhân viên
 • Từ điển năng lực ( Core competence)
 • Đánh giá năng lực online
 • Theo dõi lộ trình phát triển năng lực
 • Báo cáo kết quả đánh giá năng lực
 • Quản lý keyperson

Thuê bao sử dụng phần mềm

Quản trị nhân sự
tổng thể

 • Modul Hệ thống thông tin nhân sự
 • Modul đánh giá nhân sự
 • Modul tuyển dụng
 • Modul đào tạo
 • Modul lương thưởng
 • Modul BHXH, thuế TNCN
LIÊN HỆ

Quản trị và đánh giá
hiệu suất

 • Modul Quản lý KPI khối/phòng ban
 • Thư viên KPI của từng job
 • Quản lý giao KPI cho từng nhân viên
 • Theo dõi, Kiểm soát thực hiện KPI từng nhân viên
 • Đánh giá KPI nhân viên
 • Điều chỉnh KPI
 • Tổng hợp báo cáo hiệu suất
LIÊN HỆ

Quản trị chiến lược
nguồn nhân lực

 • Quản lý chiến lược năng suất
 • Khung năng lực và lộ trình sự nghiệp
 • Từ điển năng lực cốt lõi
 • Đánh giá phân bậc năng lực nhân viên
 • Quản lý quy hoạch và bổ nhiệm
 • Quản lý nhân tài
 • Hoạch định cấu trúc tổ chức
 • Hoạch định định mức, định biên
 • Hoạch định chính sách lương thưởng
 • Hoạch định BSC&KPI
LIÊN HỆ

Khách hàng của VietEZ

Hôm nay tôi khẳng định dự án BSC&KPI là rất thành công. Nhiệm vụ của chúng ta là cùng nhau bắt tay vào để hiện thực hóa chiến lược của VTCDigicom cho giai đoạn phát triển tiếp theo . Cám ơn Vietez Việt Nam”.

Xem chi tiết

Anh Chu Tiến Đạt

Chủ tịch HĐTV VTCDigicom

“ Hệ thống quản lý KPI và lương thưởng do Vietez xây dựng đã giúp AIG quản lý điều hành và đánh giá nhân viên minh bạch hơn. Việc thưởng nhiều hay ít sẽ theo hiệu suất công việc của từng cá nhân, các teams sẽ làm việc trách nhiệm hơn để hoàn thành mục tiêu chung của công ty”.

Xem chi tiết

Mr Teddy

CEO AIG

Đăng ký dùng thử phần mềm

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.