Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển. Hệ thống quản lý nhân lực khoa học nhằm tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả của tổ chức. Vietez sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý nguồn nhân lực chiến lược một cách dễ dàng hơn với các Dịch vụ tư vấn:
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh
  • Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ,
  • Xây dựng và áp dụng hệ thống phân quyền
  • Xây dựng và áp dụng hệ thống bản mô tả công việc
  • Xây dựng định mức và định biên lao động
  • Xây dựng và áp dụng hệ thống BSC, KPI
  • Xây dựng và áp dụng hệ thống lương 3P
  • Xây dựng áp dụng Khung năng lực cốt lõi
  • Xây dựng chiến lược quản trị và phát triển tài năng

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?