DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN
 • Xây dựng cấu trúc tổ chức doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống quản trị chiến lược theo Balanced Scorecard (BSC)
 • Xây dựng chính sách quản trị điều hành công ty
 • Xây dựng khung năng lực cốt lõi (Core competence framework)
 • Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc (JDs)
 • Xây dựng Hệ thống lương, thưởng và đãi ngộ (C&B)
 • Xây dựng hệ thống Quản lý hiệu suất (PM) công việc
 • Xây dựng hệ thống các chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPIs).
 • Xây dựng định mức năng suất và định biên lao động (JPA)
 • Xây dựng hệ thống đãi ngộ Cổ phần/ cổ phiếu (ESOP)
 • Xây dựng Khung chương trình đào tạo phát triển năng lực ( Training programmes)
 • Xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự tổng thể.
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO (PUBLIC - INHOUSE)
 • Quản trị chiến lược năng suất nguồn nhân lực
 • Phương pháp thiết kế và áp dụng BSC&KPI
 • Phương pháp thiết kế và ứng dụng hệ thống trả lương theo 3P
 • Thực hành xây dựng thang bảng lương theo đánh giá giá trị công việc
 • Phương pháp và ứng dụng hệ thông khung năng lực cốt lõi trong đánh giá và phát triển năng lực
 • Phương pháp phân tích công việc và ứng dụng xây dựng bản mô tả công việc
 • Xây dựng định mức và hoạch định định biên nhân sự
 • Hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Nghề nhân sự cho Beginner
 • Phát triển kỹ năng quản lý nhân sự
 • Kỹ năng Lãnh đạo
 • Kỹ năng quản lý hiệu suất
 • Kỹ năng mềm
PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
 • Tư vấn và triển khai phần mềm quản lý nhân sự,
 • Tư vấn và triển khai phần mềm quản lý và đánh giá hiệu suất (KPI)
DỊCH VỤ NHÂN SỰ 
 • Quản lý nhân sự online cho Doanh nghiệp
 • Dịch vụ tính, trả lương, BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN
 • Dịch vụ cung ứng nhân lực chuyên ngành ( fulltime)
 • Dịch vụ cung ứng nhân lực theo sự kiện
 • Dịch vụ tư vấn theo vụ việc

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?